privacy muzische workshops

Privacy policy

Uw veiligheid is belangrijk.

Privacy policy

Maandag, 2 juli 2018

Wie zijn we

Muzische Workshops vzw geeft veel om uw privacy.

Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben om als non-profit organisatie ons maatschappelijk doel te verwezenlijken en onze dienstverlening te garanderen en/of te verbeteren.
We gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Zo beloven wij om uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking te stellen aan derden.

Ons website-adres is: https://www.muzischeworkshops.be

Verantwoordelijke voor verwerking:

Muzische Workshops vzw
Wildert 94
2170 Antwerpen
BTW BE0696.928.568

Verder Muzische Workshops genoemd.

Algemeen

Dit privacybeleid is van toepassing op :

 • Het gebruik van de website
 • De dienstverlening van Muzische Workshops vzw
 • Onze samenwerking met (Artiest-) Docenten
 • Onze samenwerking met vrijwilligers van de VZW

Dit privacybeleid maakt deel uit van alle huidige en/of toekomstige overeenkomsten, akkoorden en andere bindende afspraken tussen uzelf en Muzische Workshops.

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 26/10/2020.

Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden worden gedeeld. Ook leggen wij uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Persoonsgegevens die u ons meedeelt

Categorie “Surfer” : Bezoekers van deze website

Categorie “Geïnteresseerde” : Personen die hun interesse laten blijken voor onze diensten

 • Voornaam en achternaam 
 • Adresgegevens
 • Organisatie
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Persoonsgegevens die een geïnteresseerde actief verstrekt in de correspondentie (telefonisch, contactformulier of email)
 • Datum en het tijdstip waarop deze informatie gedeeld werd
 • De webpagina vanaf waar een contactformulier ingevuld werd
 • Nieuwsbrief opt-in / opt-out

Categorie “Opdrachtgever” : Personen die onze diensten gebruiken

 • Alle persoonsgegevens “Geïnteresseerde”
 • Alle verstrekte gegevens omtrent de bestelde diensten
 • Alle verstrekte gegevens met betrekking tot locatie, contactpersonen en facturatiegegevens
 • Bankrekeningnummer, BTW nummer en ondernemingsnummer indien van toepassing
 • Feedback en/of evaluatie van onze dienstverlening

Categorie “Deelnemer” : Deelnemers aan activiteiten

 • Informatie van deelnemers:
  • Voor- en achternaam
  • Postcode van de gemeente van domicilie
  • Geboortedatum of leeftijd
 • Foto’s, video’s en/of geluidsopnames van deelnemers

Categorie “Docent” : Docent waarmee wij samenwerken

 • Voornaam en achternaam
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Email adres
 • Rijksregister nummer
 • Foto’s en video’s
 • CV, motivatiebrieven, notities gemaakt tijdens een (sollicitatie) gesprek
 • Informatie over opleiding en werkervaring
 • Indien van toepassing:
  • Statuut uitbetaling of zelfstandigheid
  • Payroll informatie waaronder rijksregisternummer, adres, anciënniteit, burgerlijke staat, bankrekeningnummer, gezinssamenstelling, geboortedatum
 • Informatie omtrent skills ed. die relevant zijn voor het uitvoeren van opdrachten (bv ervaring met bepaalde artistieke domeinen, type verplaatsing naar opdracht, gebruik en eigendom van een mobiele muziekinstallatie, beschikbaarheid, …)
 • Feedback

Categorie “Vrijwilliger” : Vrijwilligers waarmee wij samenwerken

 • Voornaam en achternaam
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Email adres
 • Rijksregister nummer
 • Foto’s en video’s
 • CV, motivatiebrieven, notities gemaakt tijdens een (sollicitatie) gesprek
 • Informatie over opleiding en werkervaring
 • Indien van toepassing:
  • Alle informatie noodzakelijk om vrijwilligersvergoedingen te kunnen uitbetalen (rekening nummer, …. )
 • Feedback

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

In principe verzamelt noch verwerkt Muzische Workshops gevoelige persoonsgegevens, in verband  met de gezondheid, godsdienst, politieke of filosofische overtuigingen, seksleven of etnische afkomst.

Onze organisatie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

Doeleinde voor het verzamelen van de persoonsgegevens

Muzische Workshops verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te bellen of e-mailen nadat je blijk hebt gegeven van interesse in onze diensten.
 • Het leveren van diensten aan opdrachtgevers.
 • Docenten begeleiden in het leveren van de diensten aan opdrachtgevers.
 • Het afhandelen van inkomende (Opdrachtgever) en uitgaande (Docenten) betalingen.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of brochures indien wij de opt-in van geïnteresseerden verkregen hebben.
 • Wat betreft vrijwilligers :
  • Het nakomen van onze wettelijke verplichtingen, gekoppeld aan het inzetten van vrijwilligers (verzekeringsplicht, opmaak nominatieve lijst forfaitaire kostenvergoedingen, respecteren van de wettelijke grenzen voor toekenning kostenvergoeding, …)
  • Het plannen van vrijwilligersactiviteiten en het contacteren van en communiceren met vrijwilligers in dat kader
  • Het betalen van kostenvergoedingen aan vrijwilligers
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten.
 • Muzische Workshops analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Muzische Workshops vzw verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en de erkenning en subsidiëring van onze organisatie.
 • Wat betreft persoonsgegevens van ( minderjarige ) deelnemers:
  • Muzische Workshops vzw is in functie van erkenning en subsidiëring door de Vlaamse Overheid gehouden om aanwezigheidslijsten met gegevens van deelnemers aan activiteiten te bewaren.
  • Muzische Workshops vzw verkoopt of verstrekt de persoonsgegevens van deelnemers nooit aan derden anders dan de overheid om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
  • Meer informatie over de wettelijke verplichtingen zijn te vinden op de website van de Vlaamse Overheid.

Met wie we jouw data delen

Muzische Workshops verkoopt jouw gegevens nooit aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens gegarandeerd wordt.

Muzische Workshops blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bedrijven die in onze opdracht jouw gegevens kunnen beheren

 • Salesforce.com
  Onze administratieve verwerking gebeurt op basis van diensten geleverd door Salesforce.com. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Salesforce.com heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden Zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Salesforce.com is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Informatie hierover is te vinden via Salesforce.

 • Google
  Wij maken voor ons e-mailverkeer en documentbeheer gebruik van de diensten van Google. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Google heeft geen toegang tot deze gegevens. Informatie hierover is te vinden via Google.

 • Paypall
  Voor het afhandelen van sommige betalingen of donaties maken wij gebruik van de diensten van Paypal.
  Paypal verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer.
  Paypal heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.
  Meer informatie over de gebruik en privacy overeenkomsten van Paypal zijn te vinden via Paypal.

 • Bepaalde gereglementeerde beroepen, zoals advocaten, notarissen,  bedrijfsrevisoren en boekhouders.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Muzische Workshops op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten. Muzische Workshops zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens

Muzische Workshops bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijn per categorie :

 • Surfers & Geïnteresseerden
  • Analytische gegevens: 5 jaar. Aangezien onze werking verbonden is met (school)jaren zijn de gegevens van meerdere jaren noodzakelijk om evoluties te kunnen waarnemen.
 • Opdrachtgever, Deelnemer, Docent en Vrijwilligers
  • Persoonsgegevens die u ons meedeelt: 7 jaar, de wettelijke termijn voor belasting inspecties.

Welke rechten heb je over jouw data

Voor zover de door de toepasselijke wetgeving bepaalde voorwaarden zijn vervuld, beschikken alle personen waarvan de gegevens verwerkt zijn over de volgende rechten:

 • Inlichtingen vragen over het bestaan van persoonsgegevens bij Muzische Workshops en, indien van toepassing, welke soort gegevens en voor welk doel deze worden verwerkt.
 • Toegang hebben tot hun persoonsgegevens en, indien nodig, de wijziging ervan vragen.
 • Zich verzetten tegen de verwerking van de gegevens omwille van specifieke redenen.
 • Eisen dat de gegevens worden verwijderd of een beperking van de verwerking eisen wat bv. Muzische Workshops toelaat om de verwerking van de persoonsgegevens te schorsen zodat ze de juistheid van de gegevens kan nakijken.
 • Persoonsgegevens verkrijgen in een gestructureerd, gangbaar en voor een machine leesbaar formaat of vragen om een kopie aan een andere gegevensverwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

U kan de hierboven vermelde rechten uitoefenen door een verzoek in te dienen (gedateerd, gehandtekend en, voor veiligheidsredenen, dient een kopie van uw identiteitskaart te worden bijgevoegd). Dit kan per e-mail verzonden worden naar volgend e-mailadres: info@muzischeworkshops.be 

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Muzische Workshops heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet-toegestane verwerking van deze gegevens.

De gegevens kunnen worden meegedeeld aan derden en vertrouwenspersonen voor de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid. Muzische Workshops vereist van deze derden dat zij de passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen nemen om deze gegevens te beschermen.

In geen geval kan Muzische Workshops aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. Muzische Workshops heeft ervoor gezorgd dat wanneer zij beroep doet op derden voor de verwerking van persoonsgegevens, deze derden aan dezelfde regels zullen gebonden zijn.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@muzischeworkshops.be 

Gebruik van cookies & analytics

Over Cookies & Analytics

Onze website maakt gebruik van cookies & pixeltags. Via deze technologie verzamelen wij een aantal persoonsgegevens als jij daarvoor de toelating geeft.

Een cookie is een klein bestand dat niet toelaat om de gebruiker te identificeren maar die informatie opslaat met betrekking tot de navigatie van een computer op een website. De verkregen gegevens zijn bedoeld om nadien de navigatie op de website te vergemakkelijken, om de bezoekersstatistieken van de website te meten en voor gerichte marketing campagnes.

Een pixeltag zijn transparante afbeeldingen op een webpagina die aangeeft dat een pagina is bekeken. Via het weergeven van de pixeltag kunnen nieuwe cookies geplaatst worden.

Er bestaan zowel First-party als Third-party cookies :

 • First-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door de website die u op dat ogenblik bezoekt
 • Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere partij dan die van de website die u bezoekt. Op pagina’s van onze website waarop video’s getoond worden vanaf YouTube zullen bv third-party cookies van YouTube geplaatst worden

Muzische Workshops vzw gebruikt zowel functionele, analytische als tracking cookies:

 • Functionele cookies helpen om jouw voorkeuren op deze website te bewaren
 • Analytische cookies helpen ons om statistieken bij te houden omtrent het gebruik van deze website en de interesse in onze diensten
 • Tracking cookies helpen ons om de effectiviteit van marketing campagnes te meten en bij het tonen van aangepaste reclame boodschappen (remarketing) op websites van derde partijen. Dit houdt in dat u, op basis van uw voorkeuren, op andere websites zoals Facebook, advertenties te zien kunt krijgen op basis van uw surfgedrag op onze website.

Cookie instellingen wijzigen

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je geïnformeerd over het gebruik van cookies en hebben we jouw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Deze informatie is bestemd om u te helpen gebruik te maken van deze website zonder dat er cookies worden toegepast.

Je kan cookies weigeren of blokkeren door  je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Op deze website vind je informatie om dit toe te passen voor verschillende browsers :

Als u enkel het weergeven van op interesse gebaseerde reclame boodschappen wilt wijzigen of uitschakelen kan u hiervoor terecht op volgende websites :

Ingesloten inhoud van andere websites

Sommige pagina’s op deze website bevatten ingesloten (embedded) inhoud zoals video’s, afbeeldingen, berichten, betalingsformulieren, … . Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich net alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren. Als je op deze websites bent een account hebt en bent ingelogd wordt jouw interactie met deze ingesloten inhoud waarschijnlijk in je persoonlijke account bijgehouden.

Voorbeelden van ingesloten inhoud op deze website zijn : YouTube video’s, Paypal betalingsformulieren en Facebook pixels.

Uw instellingen omtrent het gebruik van cookies, uw privacy instellingen en het weergeven van op interesse gebaseerde advertenties kan u op deze websites wijzigen.

Logging

Als u gebruikt maakt van onze website loggen wij de webpagina’s die bezocht worden. Deze informatie wordt enkel bijgehouden en gebruikt voor veiligheidsredenen. 
We verzamelen IP-adressen en informatie over uw besturingssysteem en het type browser dat u gebruikt. Deze gegevens worden nooit gebruikt om individuele gebruikers te identificeren, die blijven te allen tijde anoniem.

Contactgegevens

Muzische Workshops vzw
Wildert 94
2170 Antwerpen België
info@muzischeworkshops.be

Contactpersoon voor privacyzaken: Manu Luyten

Heeft u suggesties, klachten, of vragen over onze Privay Policy? Stuur een e-mail naar info@muzischeworkshop.be

Nieuwsbrief