waarden

Onze Waarden

Diversiteit stimuleert creativiteit.

Cultuureducatie is een basisrecht voor elke mens!

Onze Waarden

Diversiteit stimuleert creativiteit.

Om de positieve effecten van cultuureducatie waar te maken stellen wij 2 waarden centraal:

  1. diversiteit
  2. creativiteit

Diversiteit

Elke mens is anders.
Elke samenleving handelt anders.
Kunst en Cultuur kan nooit bestaan zonder diversiteit.

Cultuureducatie kan zijn doel slechts bereiken binnen een open leeromgeving met oog voor diversiteit.

We beschouwen diversiteit op verschillende niveaus.

  1. Diversiteit binnen het project. Binnen elk project hebben we aandacht voor de vorm, de inhoud en de specifieke doelstelling. Wij hanteren geen vaste recepten maar hebben oog voor verschillende noden.
  2. Diversiteit bij de Artiest-Docenten Wij streven naar een team met een diverse achtergrond. Artiesten, docenten, creatieve therapeuten, sociaal maatschappelijke werkers, … Allen met een passie voor kunst en cultuur. Elkeen is gespecialiseerd in zijn discipline. Elkeen heeft zijn unieke werkmethodes en aanpak. Ook hier geen vaste recepten. Wel bieden we een sterk kader waarbinnen elke docent in zijn kracht kan staan.
  3. Diversiteit bij de deelnemer Elke groep is nieuw en elk moment uniek. Cultuureducatie vraagt dat docenten oog hebben voor differentiatie. Dat zij in het moment ingaan op de noden van elke deelnemer en het aanbod bijsturen waar nodig.

Creativiteit

De mens is een creatief wezen. Alles wat we ons kunnen inbeelden, kunnen we creëren.
Toch vraagt creativiteit de juiste omstandigheden om tot bloei te komen.

Wij willen deelnemers stimuleren om te creëren en niet om te kopiëren.
We beschouwen creativiteit niet als werkwoord of actie, wel als een eigenschap! Een eigenschap die zichtbaar wordt in gedrag, een idee, een product, …

Muzische Workshops stimuleert creativiteit op elk niveau van zijn werking:

  1. We streven naar een creatief aanbod dat in kan spelen op verschillende doelstellingen.
  2. We verzamelen Artiest-Docenten die de doelstelling van elk project creatief invullen.
  3. We creëren een veilige en stimulerende leeromgeving waar de ruimte is om creativiteit te laten ontstaan.

Lees ook onze Onze Meerwaarde.

Nieuwsbrief