algemene voorwaarden

Aanspreekpunt Integriteit

Wij waken over de veiligheid.

Aanspreekpunt Integriteit

De Vlaamse Overheid vraagt dat elke organisatie die met kinderen en jongeren werkt een AanspreekPunt Integriteit (API) aanstelt.

De API is een vertrouwensfiguur en contactpersoon voor alle communicatie of meldingen omtrent grensoverschrijdend gedrag.
De API behandelt alle meldingen in alle anonimiteit. De vertrouwenspersoon hanteert een strikte discretieplicht.

API – Contactgegevens

Manu Luyten is aangesteld als API voor Muzische Workshops vzw.

Je kan de API bereiken via: api@muzischeworkshops.be of +32 474 94 90 34 .

Visie op integriteit

Grensoverschrijdend gedrag is gedrag waarvoor geen wederzijdse goedkeuring bestaat en dat de grenzen van een betrokkene overschrijdt. Hierin is sprake van subjectiviteit waardoor we  rekening houden met culturele en maatschappelijke standaarden. De grens van elke betrokkene bevind zich daar waar deze betrokkene deze grens zelf legt. Elke poging om vanuit een machtspositie en zonder wederzijdse goedkeuring, een betrokkene zijn grens te laten verleggen wordt aanzien als grensoverschrijdend gedrag.

Afspraken en regels

Muzische Workshops hanteert een nultollerantie voor wat betreft pesten, sexueel grensoverschreidend gedrag, agressie en discriminatie. We vallen terug op de definities van Pimento en Unia voor deze begrippen.

Wat kan je verwachten?

Muzische Workshops staat voor een open, constructieve en waardevolle omgang met elkaar en met de wereld rondom ons.
We verwachten van en adviseren aan begeleiders van Muzische Workshops, begeleiders van derden en deelnemers:

    • Om communicatie te gebruiken om grenzen aan te geven en grenzen in te schatten en elkaars grenzen te respecteren. Door deze communicatie kunnen stakeholders komen tot een mutual-consent.
    • Niets of niemand schade te berokkenen.
    • Verschillen te erkennen en te aanvaarden, elkaar te respecteren zoals we zijn en op geen enkele manier te discrimineren.
    • Nooit misbruik te maken van een machtspositie.
    • Gezien we (soms) werken met disciplines waarbij aanraking een onderdeel is, is fysieke aanraking mogelijk, mits: er sprake is van mutual consent en deze aanraking volledig ten dienste staat van de deelnemer en zijn/haar/hun leerproces.
Nieuwsbrief