H_Deur

Algemene Voorwaarden

15/11/2017

Wij streven naar duidelijke afspraken.

Algemene Voorwaarden
15/11/2017

Opgemaakt te Deurne
Donderdag, 1 september 2016

Partijen

De gebruiker
De organisatie of privépersoon die diensten van de leverancier afneemt.

De leverancier
De organisatie die de diensten aan de klant levert.

De diensten
Diensten bestaande uit het organiseren van workshops, teambuildings en andere creatieve activiteiten zoals die omschreven worden tussen de gebruiker en de leverancier.

Offerte

De gebruiker ontvangt van de leverancier een prijsofferte per e-mail.

Aanvaarding van de offerte

De offerte wordt geacht aanvaard te zijn door de gebruiker als de gebruiker per mail zijn instemming vertoond met de prijsofferte.
Bij aanvaarding van de offerte zijn de algemene voorwaarden zoals hier omschreven van toepassing.

De leverancier zal de prestaties leveren zoals beschreven in de offerte.
De gebruiker voorziet alle vereisten zoals omschreven in de offerte.

Rechten

Tenzij anders overeengekomen blijven alle audio-visuele opnames (niet limitatief bestaande uit foto’s, video’s, geluidsfragmenten, ed.) eigendom van de leverancier en kunnen deze door de leverancier gebruikt worden ter promotie van de eigen diensten.

Referentie

Tenzij anders overeengekomen mag de leverancier de naam en het logo van de gebruiker in combinatie met een omschrijving van de geleverde diensten gebruiken ter promotie van de eigen diensten.

Annulatie door de gebruiker

In geval van annulatie door de gebruiker zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

  1. Annulatie meer dan 30 kalenderdagen vóór de activiteit en na bevestiging door de gebruiker: facturatie van een administratieve kost ten bedrage van 50 euro.
  2. Annulatie minder dan 30 kalenderdagen vóór de activiteit: facturatie ten bedrage van 50% van het totaal.
  3. Annulatie minder dan 15 kalenderdagen vóór de activiteit: facturatie ten bedrage van 100% van het totaal.

Betaling

De factuur wordt per mail verzonden naar de gebruiker op de dag van de workshop.
Bij gebreke aan schriftelijk protest binnen de week stemt de gebruiker uitdrukkelijk in met deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andere, en ziet er uitdrukkelijk van af om zich op de zijne te beroepen. Elk beding, strijdig met deze, zal ons niet kunnen worden tegengesteld.

De betaling van de factuur gebeurt ten laatste 15 dagen na factuurdatum, tenzij anders afgesproken.
De vervaldag geldt als ingebrekestelling. Elke onbetaalde factuur wordt van rechtswege verhoogd met de wettelijke interest en met een forfaitaire verhoging ad 15 % van het factuurbedrag met een minimum van 150 euro.

Auteursrechten

De gebruiker zorgt ervoor dat hij handelt in overeenstemming met de Wet op de Auteursrechten. De gebruiker zorgt ervoor dat alle vergoedingen die moeten betaald worden naar aanleiding van de Wet op de Auteursrechten voor aanvang van de diensten van de leverancier zijn voldaan.
De leverancier kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet-nakomen van de bepalingen met betrekking tot de Wet op de Auteursrechten.

Betwistingen

Voor elke betwisting zullen enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd zijn.

Wijzigingen

De leverancier is vrij om de algemene voorwaarden zoals hier omschreven aan te passen of te herroepen.