algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Wij streven naar duidelijke afspraken.

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden opgemaakt te Deurne
Laatste Update : Woensdag, 4 januari 2023

Partijen

De gebruiker
De organisatie of privépersoon die diensten/goederen van de leverancier afneemt.

De leverancier (Muzische Workshops vzw)
De organisatie die de diensten/goederen aan de klant levert.

De diensten
Diensten bestaande uit het organiseren van workshops, voorstellingen, teambuildings en andere creatieve activiteiten zoals die omschreven worden tussen de gebruiker en de leverancier.

De goederen
Goederen bestaande uit djembes, yogamatten, muziekinstallaties, educatieve producten en andere goederen zoals die omschreven worden tussen de gebruiker en de leverancier.

Offerte

De gebruiker ontvangt van de leverancier een prijsofferte per e-mail.

Aanvaarding van de offerte

De offerte wordt geacht aanvaard te zijn door de gebruiker als de gebruiker per mail zijn instemming vertoont met de prijsofferte.
Bij aanvaarding van de offerte zijn de algemene voorwaarden zoals hier omschreven van toepassing.

De leverancier zal de diensten/goederen leveren zoals beschreven in de offerte.
De gebruiker voorziet alle vereisten zoals omschreven in de offerte.

Rechten

Tenzij anders overeengekomen blijven alle audio-visuele opnames (niet limitatief bestaande uit foto’s, video’s, geluidsfragmenten, andere multi-mediale opnames, ed.), verderop afbeeldingen genoemd, eigendom van de leverancier. Indien van toepassing blijft het portretrecht gelden.
De leverancier gaat ervan uit dat alle deelnemers die instappen in activiteiten georganiseerd door de gebruiker en de leverancier hun goedkeuring geven om afbeeldingen te maken. Deze afbeeldingen kunnen gebruikt worden voor artistieke en/of journalistieke doeleinden.
Indien de gebruiker op de hoogte is van een weigering van een deelnemer om afbeeldingen te maken is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om deze weigering voor aanvang van een activiteit mee te delen.
Op het tijdstip dat deze opnames worden gemaakt zal de leverancier dit expliciet meedelen aan de deelnemers en afzien van opnames indien een deelnemer van een activiteit geen goedkeuring geeft.
Afgebeelde personen kunnen op elk tijdstip verzoeken om afbeeldingen te verwijderen en de leverancier zal hier gepast op reageren.

Referentie

Tenzij anders overeengekomen mag de leverancier de naam en het logo van de gebruiker in combinatie met een omschrijving van de geleverde diensten/goederen gebruiken ter promotie van de eigen diensten.

Annulatie door de gebruiker

In geval van annulatie door de gebruiker zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Voor individuele workshops, reeksen met een spreiding van maximaal 2 weken, voorstellingen en verhuur van goederen:

 • Annulatie meer dan 30 kalenderdagen vóór de activiteit/verhuur en na bevestiging door de gebruiker: facturatie van een administratieve kost ten bedrage van 50 euro.
 • Annulatie minder dan 30 kalenderdagen vóór de activiteit/verhuur: facturatie ten bedrage van 50% van het totaal.
 • Annulatie minder dan 15 kalenderdagen vóór de activiteit/verhuur: facturatie ten bedrage van 100% van het totaal.

Voor workshop reeksen met een spreiding groter dan 2 weken:

 • Annulatie meer dan 30 kalenderdagen vóór aanvang van de eerste activiteit en na bevestiging door de gebruiker: facturatie van een administratieve kost ten bedrage van 75 euro.
 • Annulatie minder dan 30 kalenderdagen vóór aanvang van de eerste activiteit
  • facturatie ten bedrage van 50% voor de sessies binnen de eerste 15 dagen na aanvang van de activiteit.
  • facturatie ten bedrage van 25% voor de sessies vanaf de 15de dag na aanvang van de activiteit.
  • facturatie ten bedrage van 0% voor de sessies vanaf de 31ste dag na aanvang van de activiteit.
 • Annulatie minder dan 15 kalenderdagen vóór aanvang van de eerste activiteit:
  • facturatie ten bedrage van 100% voor de sessies binnen de eerste 15 dagen na aanvang van de activiteit
  • facturatie ten bedrage van 50% voor de sessies vanaf de 15de dag na aanvang van de activiteit.
  • facturatie ten bedrage van 0% voor de sessies vanaf de 45ste dag na aanvang van de activiteit.

Weersomstandigheden kunnen niet ingeroepen worden als overmacht.
Lage opkomst of een laag aantal inschrijvingen kan niet ingeroepen worden als overmacht.

Betaling

De factuur wordt per mail verzonden naar de gebruiker op de dag van de workshop/verhuur.
Bij gebreke aan schriftelijk protest binnen de week stemt de gebruiker uitdrukkelijk in met deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andere, en ziet er uitdrukkelijk van af om zich op de zijne te beroepen. Elk beding, strijdig met deze, zal ons niet kunnen worden tegengesteld.

Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum, tenzij anders afgesproken. De vervaldag geldt als ingebrekestelling.
Bij gebrek aan stipte betaling binnen de betaaltermijn, is er een intrest van 15% per jaar verschuldigd op het openstaande bedrag.
Daarenboven zal bij ingebrekestelling, de te betalen som, automatisch verhoogd worden met 10% met een uiterste minimum van 150 euro en dit enkel tot dekking van de geleden schade omwille van deze wanbetaling.
Klachten, welke steeds schriftelijk moeten zijn, worden enkel aanvaard binnen de 8 dagen na factuurdatum.

Verzekering van deelnemers

De gebruiker voorziet, indien gewenst, een verzekering die de deelnemers van een activiteit dekt voor gebeurlijke ongevallen met lichamelijke of materiële schade.
De leverancier voorziet geen verzekering voor de dekking van ongevallen bij deelnemers van activiteiten.
De leverancier kan nooit verantwoordelijk  gesteld worden voor schade veroorzaakt tijdens een activiteit of ongevallen van deelnemers voor, tijdens of na een activiteit.

Verzekering van goederen en materialen

De gebruiker blijft ten allen tijde aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van de gehuurde goederen of alle materialen van leverancier waarvoor een materiaalkost betaald wordt. Alle partijen zullen dan ook binnen de 48 uur eventuele schadegevallen communiceren aan de andere partij. Het is dan ook aangewezen dat de gebruiker een verzekering type ‘alle risico’s’ van het gehuurde materiaal neemt om diefstal en materiële schade te dekken.

Auteursrechten

De gebruiker zorgt ervoor dat hij handelt in overeenstemming met de Wet op de Auteursrechten. De gebruiker zorgt ervoor dat alle vergoedingen die moeten betaald worden naar aanleiding van de Wet op de Auteursrechten voor aanvang van de diensten van de leverancier zijn voldaan.
De leverancier kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet-nakomen van de bepalingen met betrekking tot de Wet op de Auteursrechten.

Vergunningen

Indien een locatie of activiteit een vergunning vereist is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nodige administratieve of financiële vereisten te voldoen. De gebruiker zorgt ervoor dat alle vergunningen die noodzakelijk zijn volgens de geldende wetten of regelgevingen voor aanvang van de diensten van de leverancier zijn voldaan.
De leverancier kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet-nakomen van een vergunningsplicht.

Betwistingen

Voor elke betwisting zullen enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd zijn.

Wijzigingen

De leverancier is vrij om de algemene voorwaarden zoals hier omschreven aan te passen of te herroepen.

Integriteit

Bij vragen omtrent integriteit of grensoverschrijdend gedrag verwijzen we door naar de pagina Integriteit.

Nieuwsbrief